ika666

10 tekstów – auto­rem jest ika666.

Pat­rzy­liście kiedyś na swo­je zdjęcie i widzieliście niez­na­jome­go w tle? Zas­ta­nawialiście się ilu niez­na­jomych ma was na zdjęciach,
W ilu chwi­lach z życia in­nych ludzi, uczes­tniczy­liśmy, czy jes­teśmy częścią ko­goś życia, kiedy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 sierpnia 2009, 11:53

Zgu­bienie ba­gażu pod­czas dro­gi jest nie­szczęściem, ale zgu­bienie sen­su pod­czas dro­gi- praw­dziwą tra­gedią ! 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 sierpnia 2009, 00:42

Masz zły dzień?- po­myśl, że zaw­sze is­tnieje ktoś dla które­go jest on jeszcze gorszy! 

myśl
zebrała 12 fiszek • 12 sierpnia 2009, 17:25

Naj­trud­niej jest pożeg­nać ko­goś blis­kiego, kto od­chodzi na zaw­sze... Żeg­na się go bo­wiem wielok­rotnie każde­go dnia- do­tykając je­go rzeczy, czując je­go za­pach na ub­ra­niach. Nie wiem jak długo będzie jeszcze trwało to pożegnanie... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 11 sierpnia 2009, 00:03

Im prościej, tym lepiej...! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 lipca 2009, 14:53

w pa­rok­syzmie ogar­niającej niena­wiści -> w twarz zaśmiać się światu ...tak do­nośnie, bez­czel­nie... i śmiać się z całych sił, ale tak by nikt nie usłyszał. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 lipca 2009, 00:28

O wiele le­piej nie mieć nic, niż mieć coś na niby.... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 lipca 2009, 22:37

Skąd te niepo­rozu­mienia? ... ze zbędne­go ot­wiera­nia ust! Fak­tycznie ... mil­cze­nie- spo­sobem na przet­rwa­nie ! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 lipca 2009, 12:09

Nie mów złud­ne­go: "Będzie dob­rze!"- nie możesz de­cydo­wać o przyszłości- nie masz na nią wpływu. Op­ty­mizm to bez­sensow­ne wma­wianie so­bie, ze jest dob­rze w chwi­lach, kiedy nam się dzieje źle ! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 lipca 2009, 11:43

Zro­zumiałam...!-Zmieniłam się ...przez nadzieję, z którą rzeczy­wiście żyło się jak­by le­piej, ale tyl­ko przez chwilę ...dla­tego nie chcę mieć już nadziei- to mi nie po­maga, a je­dynie uświada­mia,że nie war­to mieć złudzeń...
Czer­pię z te­go, co mam.- to coś in­ne­go niż "cieszę się tym, co mam"- ra­dości, bo­wiem póki co w moim życiu nie ma...po­zos­ta­je spokój... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 lipca 2009, 15:57
ika666

niewątpliwie: realistka! Nie dołuję się, ale....nie wmawiam sobie i innym, że będzie dobrze w sytuacji , która nie może przynieść nic pozytywnego...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność